@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français

Όροι Πρόσβασης

1. Η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι καταρχήν ελεύθερη, δεδομένου ότι αφορά δημόσια έγγραφα. Υπόκειται στους περιορισμούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 42 του Νόμου 1946/91 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του ιδιωτικού και εμπορικού απορρήτου.

2. Για την με οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση της εικόνας των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων απαιτείται άδεια.

Άρθρο 42 - Μελέτη αρχειακού υλικού

1. Τα αρχεία της αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. διατίθενται για μελέτη όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.1599/1986 και υποχρεωτικά με την πάροδο 30 ετών.

2. Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ. παρέχονται στους ερευνητές σύμφωνα με τους όρους του δωρητή, άλλως υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του άρθρου αυτού.

3. Τα φωτοαντιγραφικά και μικροφωτογραφικά αντίγραφα εγγράφων που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. παρέχονται για μελέτη με τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και χειρόγραφα.

4. Αν, κατά την κρίση του Διευθυντή των Γ.Α.Κ., είναι ενδεχόμενο να βλάπτεται το εθνικό συμφέρον, η διάθεση για μελέτη επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση που λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εφορείας των Γ.Α.Κ.

Τελευταία αλλαγή: 09/09/2009 10:20

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα