@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ν.2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν 2819/00, 2915/01, 3156/03 & 3471/06, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων έχουν αποσταλεί για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών.

Τελευταία αλλαγή: 30/09/2009 11:12

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα