@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français

Πληροφορίες για το έργο

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, συμμετέχοντας στις δράσεις του άξονα «Παιδεία και Πολιτισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (http://www.infosoc.gr), το οποίο εντάσσεται στο Γ΄ ΚΠΣ (http://www.3kps.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ (http://www.europa.eu.int) και 20% από εθνικούς πόρους, υλοποίησαν το έργο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών των Γενικών Αρχείων του Κράτους».

Τα αρχεία και οι συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος και αφορά κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους.

Μέχρι σήμερα, η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές -θεσμοθετημένο δικαίωμα όλων των πολιτών- ήταν δυνατή μόνο με τη χρήση πρωτότυπου αρχειακού υλικού, με επιτόπια επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο χώρο φύλαξης.

Το έργο αντανακλά την συντονισμένη προσπάθεια της Κεντρικής και των Περιφερειακών υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους (http://www.gak.gr) για τη διάθεση ψηφιακών συλλογών αρχειακών τεκμηρίων στο ευρύ κοινό, με τη διάδοσή τους μέσω του Διαδικτύου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από αρχειακό υλικό πού προέρχεται από την Κεντρική και τριάντα έξι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. και συνιστά ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα των συλλογών τους. Η διασπορά του σε πανελλαδική κλίμακα, είναι ενδεικτική της ποικιλίας και του χρονικού βάθους που καλύπτουν τα ψηφιοποιημένα αρχειακά τεκμήρια. Από την Κομοτηνή μέχρι την Κέρκυρα, από τη Ρόδο μέχρι τη Φλώρινα, από τα Χανιά μέχρι τα Γιάννενα και από τη Μυτιλήνη μέχρι την Καλαμάτα απλώνεται ένα αρχειακό πανόραμα 7.360.000 σελίδων, από τον 17ο ως τον 20ό αιώνα.

Ληξιαρχικά και διοικητικά αρχεία της ενετοκρατίας από τα Επτάνησα, συμβολαιογραφικά από την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, κτηματολογικά αρχεία της οθωμανικής διοίκησης από τη Μακεδονία, εκπαιδευτικά αρχεία από τη Θράκη και την Κρήτη, της Ηγεμονίας της Σάμου, του Ιονίου Κράτους, της Κρητικής Πολιτείας και βέβαια τα αρχεία του Αγώνα, της περιόδου του Ι. Καποδίστρια και του Όθωνα, αποτελούν μερικές μόνο από τις ψηφίδες που συνθέτουν το μωσαϊκό των ψηφιοποιημένων αρχείων και συλλογών των Γ.Α.Κ., οι οποίες συνοδεύονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνής αρχειονομικά πρότυπα.

Η διαχείριση και η on-line πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό εξασφαλίζεται με την προμήθεια, στα πλαίσια του έργου, του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλες τις δημόσιες αρχειακές υπηρεσίες.

Ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων, ειδικά διαμορφωμένο για την κάλυψη των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις κρατικές αρχειακές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, έρχεται να ολοκληρώσει την αξιοποίηση του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου. Το άμεσο όφελος είναι η προτυποποίηση και επιτάχυνση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας του αρχειακού υλικού, με αποτέλεσμα την ταχύτερη διαθεσιμότητα της αρχειακής πληροφορίας στο ερευνητικό κοινό των Αρχείων, από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο. Η εξασφάλιση διεθνούς πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα που δημιουργείται στα πλαίσια του έργου, υλοποιείται με τη μετάφραση των ευρετηρίων και των άλλων εργαλείων έρευνας στην αγγλική και στη γλώσσα των ψηφιοποιημένων πρωτοτύπων.

Τελευταία αλλαγή: 25/04/2009 14:34

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα