@rxiomnimon - Integrated archival data management system

Ελληνικά English Français
Bookmark:(+)(-)


CLASSIFICATION SCHEME
Browse [Repository] GRGSA-LEF
Archives of Lefkada
Browse [Fonds] GRGSA-LEF_ARL001
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1569 - 1962]
Contents: Κείμενον της Ειρήνης μεταξύ Σουλτάνου Μουράτι και Βενετίας συναφθείσα την 20ην Απριλίου 1622 και ανανεώσεις ταύτης κατά ...

TopIDENTITY STATEMENT AREA

Reference code: GRGSA-LEF_ARL001

Title: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Dates: 1569 - 1962

Level of description: Fonds

TopCONTENT AND STRUCTURE AREA

Scope and content:

Contents: Κείμενον της Ειρήνης μεταξύ Σουλτάνου Μουράτι και Βενετίας συναφθείσα την 20ην Απριλίου 1622 και ανανεώσεις ταύτης κατά τα έτη 1718 και 1733.
Σχετικά με την κατάληψιν της Νήσου υπό των Ενετών το έτος 1684, την εγκατάλειψιν ταύτης το έτος 1715 και την ανάκτησιν ταύτης το έτος 1716.
Σχετικά με την κατά το έτος 1743-1744 ενσκήψασαν πανώλην.
Έγγραφα σχετικά με την εν τω Φρουρίω πυρκαϊάν κατά το έτος 1798 και την αποτέφρωσιν του Ταμείου.
Έγγραφα σχετικά με τους γενομένους σεισμούς από του έτους 1569-1957.
Έγγραφα σχετικά με τον καταρτισμόν του καταλόγου των Ευγενών κατά το έτος 1799.
Αλληλογραφία εν πρωτοτύπω των εις Κωνσταντινούπολιν και Πετρούπολιν απεσταλμένων προς το Διοικητικόν Συμβούλιον Λευκάδος.
Αντίγραφα στοιχείων σχετικά με το Βυζαντινό Σύνταγμα. Περίοδος 1800-1802.
Δράσις Ιωάννου Καποδιστρίου εν Λευκάδι.
Άπασα η αλληλογραφία σχετικώς με την παρά των Άγγλων εις τους Τούρκους πώλησιν της Πάργας του έτους 1817.
Σχετικά εμπρησμών έτους 1817.
Κατάλογος των ονομάτων των Συγκλητικών έτους 1832.
Επιστολαί σταλείσαι εις τους Γεώργιον Θερμόν κάτοικον Εγκλουβής και Ανδρέα Βρεττόν κάτοικον Βαυκερής διά των οποίων τους ανεγγέλετο ότι εξελέγησαν μέλη της Επιτροπής ήτις δέον να παρουσιάση αναφοράν συγχαρητήριον προς την Βασίλισσαν Βικτώριαν επί τη αναρρήσει τύτης εις τον Βασιλικόν Θρόνον εκ μέρους του Λευκαδίου Λαού διά του Υπάτου Μεγάλου Αρμοστού υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμβρίου 1838.
Έγγραφα σχετικά με την κατάληψιν της Νήσου υπό των Άγγλων έτους 1810.
Δημόσιος Βίος του Πετριτσοπούλου.
Βιογραφία Καπετάν Διαμάντη Μακρή.
Βιογραφία του εκ Σκόδρας της Αλβανίας Μάρκου Νέγρη.
Άπαντα τα αφορώντα την οικογένειαν του κόμητος Σετίνη.
Σχετικά με την Επισκοπήν Λευκάδος.
Έγγραφα αφορώντα την Λατινικήν Εκκλησίαν.
Στάσις Χωρικών έτους 1819.
Έγγραφον Φερδινάνδου του Δ΄Ελέω Θεού Βασιλέως των δύο Σικελιών.
Θέσπισμα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως δι' ου αναγνωρίζει την ιδιοκτησίαν της Μονής Γύρας μετά των τεσσάρων μετοχίων αυτής έτους 1665.
Διάγγελμα του Τζένεραλ εξουσιαστού των στρατευμάτων της μεγάλης Βρεττανίας προς τους κατοίκους της Νήσου Λευκάδος κατά την αναχώρησίν του 1810.
Τίτλοι δια των οποίων παρεχωρήθησαν διάφορα προνόμια υπό των Ενετών εις την Κοινότητα της Αγίας Μαύρας έτους 1685.
α. Δουκική Λουδοβίκου Μανίν, τελευταίου Δόγη της Βενετίας αφορώσα πώλησιν προσόδων έτος 1789.
β.Προκηρύξεις ναυάρχων και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ έτους 1798.
Κατάλογος οικογενειών αίτινες μετηνάστευσαν εκ Πρεβέζης εις Λευκάδα έτους 1701.
Πρότασις των αρχηγών των συμμαχικών δυνάμεων Ρωσσικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Πόρτας προς τους κατοίκους απασών των Ιονίων Νήσων όπως εκλέξουν και αποστείλουν εις Κέρκυραν αντιπροσώπους προς συγκρότησιν κτιτηρίου και σενάτου δια την τήρησιν της τάξεως εις τας νήσους ταύτας.
Επιστολή εντεταλμένων Λευκαδίων alla Sanita προς τον Proveditore Ordinario Αγίας Μαύρας Φραγκίσκον Μορεζίνην μετά συνημμένου εγγράφου της εν Βενετία Sanita (Υγειονομείου).
Διάταγμα των αρχηγών των ηνωμένων ναυτικών δυνάμεων (Ρωσσικών και Τουρκικών) προς τα υπ' αυτούς στρατεύματα όπως μη καταπιέζωσι τους κατοίκους της Νήσου Αγίας Μαύρας εκδοθέν την 5ην Νοεμβρίου 1798.
Α) πρωτόκολλον παραδόσεως και Παραλαβής της Νήσου Λευκάδος από την Αγγλικήν Κυριαρχίαν εις το Ελληνικόν Βασίλειον υπό χρονολογίαν 1ην Ιουνίου 1864. Β) Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής των Φρουρίων Νέου Λιμένος και Αλεξάνδρου παρά του Διευθυντού της Αστυνομίας Γ. Μπίνη εις την Στρατιωτικήν Επιτροπήν της Φρουράς συνταχθέν την 6ην Ιουνίου 1864.
Έγγραφα αφορώντα την Φιλαρμονικήν Λευκάδος.
Έγγραφα αφορώντα τον Σπυρίδωνα Ανδρέου Βλαντήν.
Έγγραφα αφορώντα τον Ανδρέαν Σπυρ. Βλαντήν.
Κτήματα Λευκαδίων εν Πρεβέζη και Βονίτση καταληφθέντα παρά του Αλή Πασσά.
Διαθήκη και Κωδίκελλος του Δομινίκου- Μαρίας Σπινέλη συνταχθείσα κατά το έτος 1785.
Έγγραφα σχετικά με την δήμευσιν τεσσάρων μονών προς συντήρησιν των σχολείων έτους 1804.
Καταναγκαστικόν Δάνειον του έτους 1807.
Δημόσιον Δάνειον συναφθέν κατά το έτος 1807.
Διατιμήσεις νομισμάτων.
Οικονομική Διαχείρισις επί εποχής των Άγγλων.
Στατιστικοί Πίνακες.
Κατάστασις Δημοσίων και Δημοτικών εξόδων των Ιονίων Νήσων του έτους 1864.
Μέτρα και Σταθμά.
Περιουσίαι Δημευθείσαι Λευκαδίων λαβόντων μέρος εις την Επανάστασιν του 1821.
Αποικισμός και Εγκατάστασις 130 οικογενειών εκ Χίου εις το Μεγανήσι κατά τον πόλεμον του 1715.
Απογραφή της Νήσου κατά το έτος 1824.
Αλληλογραφία Επάρχου Λευκάδος Ευαγγέλου Τσαρλαμπά αρχίζουσα από 4 Ιουνίου 1864, καθ' ήν εγένετο η Ένωσις μετά της Ελλάδος.

TopALLIED MATERIALS AREA

Existence and location of originals: Archives of Lefkada

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα