@rxiomnimon - Integrated archival data management system

Ελληνικά English Français
Bookmark:(+)(-)


CLASSIFICATION SCHEME
Browse [Repository] GRGSA-CSA
Central Service Archives
Browse [Fonds] GRGSA-CSA_PAO593
Αρχείο του τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων  [1323 - 1939]
Το αρχείο περιλαμβάνει κώδικες, φιρμάνια, πατριαρχικά γράμματα, βεράτια και διάφορα άλλα τεκμήρια που παρήχθησαν ή συγκεντρώθηκαν από τα...

TopIDENTITY STATEMENT AREA

Reference code: GRGSA-CSA_PAO593

Title: Αρχείο του τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων

Dates: 1323 - 1939

Level of description: Fonds

Extent and medium of the unit of description: 563 κώδικες, 122 φιρμάνια, βεράτια, πατριαρχικά γράμματα

TopCONTEXT AREA

Archival history: Μετά τη διάλυση του Ταμείου Ανταλλαξίμων τα έντυπα κατατέθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη ενώ το σώμα των κωδίκων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Στο Μουσείο Μπενάκη υπάρχουν 25 βεράτια μικρασιατικών μητροπόλεων καθώς επίσης και χειρόγραφα. Επίσης υπάρχουν στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών περίπου 30 τουρκόφωνοι κώδικες και αντίγραφα φιρμανίων, χοτζετιών και τίτλων ιδιοκτησίας.

Immediate source of acquisition or transfer: Τον Μάιο του 1963 (9.5.1963) εισήχθη στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ το αρχείο του τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών σε σαράντα (40) σφραγισμένα δέματα. Η εισαγωγή έγινε μέσω της Διεύθυνσης Αποκαταστάσεως Παλαιών Προσφύγων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ5/11504/4.5.1963) και έλαβε τον αριθμό 593 στο Βιβλίο Εισαγωγής.

TopCONTENT AND STRUCTURE AREA

Scope and content:

Το αρχείο περιλαμβάνει κώδικες, φιρμάνια, πατριαρχικά γράμματα, βεράτια και διάφορα άλλα τεκμήρια που παρήχθησαν ή συγκεντρώθηκαν από τα λειτουργούντα στο πλαίσιο της οθωμανικής διοίκησης εκκλησιαστικά και κοινοτικά όργανα του ελληνορθόδοξου μιλλέτ των περιοχών της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης.

Ο κύριος όγκος του αρχειακού υλικού αποτελείται κυρίως από κώδικες που κρατούσαν οι κατά τόπους εκκλησίες και κοινότητες, αφορούν τον 19ο αιώνα και φτάνουν έως το 1922. Το υλικό χωρίζεται κατά κύριο λόγο σε δύο κατηγορίες, τους κοινοτικούς και τους εκκλησιαστικούς κώδικες, η τυπολογία των οποίων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ενώ υπάρχουν και κώδικες που μετέχουν και των δύο κατηγοριών (κοινοτικοί και εκκλησιαστικοί). Οι κοινοτικοί κώδικες περιλαμβάνουν πρακτικά συνεδριάσεων της δημογεροντίας, κανονισμούς σωματείων, πωλητήρια, δωρητήρια, συμβόλαια δασκάλων, έξοδα συντήρησης σχολείων, καταλόγους βιβλιοθηκών, πατριαρχικές εγκυκλίους, όπως διάφορες ενθυμήσεις για σεισμούς, λιμούς κ.λ.π. αλλά και πληροφορίες για δοσοληψίες με την οθωμανική εξουσία μέσω των φόρων και των απογραφών. Στους εκκλησιαστικούς κώδικες καταγράφονται έσοδα και έξοδα, βαπτίσεις, γάμοι, διαθήκες, θέματα διαχείρισης της εκκλησιαστικής και μοναστικής περιουσίας, το φιλανθρωπικό έργο αλλά και τα ιερά σκεύη και τα κτήματα των εκκλησιών και μοναστηριών με την προοπτική της Ανταλλαγής.

Στο αρχείο εκτός από τους κώδικες διασώζονται φιρμάνια, βεράτια και πατριαρχικά γράμματα κυρίως από τις περιοχές της Καππαδοκίας, του Πόντου, της Κιλικίας, της Ανατολικής Θράκης και της Βιθυνίας που αποτυπώνουν το πλαίσιο των σχέσεων των κοινοτικών και εκκλησιαστικών οργάνων του ελληνορθόδοξου μιλλέτ με την οθωμανική διοίκηση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

System of arrangement:

Στο παρελθόν, το υλικό του αρχείου είχε καταγραφεί από τον Κ.Μ. Αποστολίδη (το 1939) όσο και από τον Διευθυντή των ΓΑΚ Κ. Διαμάντη αλλά και από ερευνητές του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Το σύστημα ταξινόμησης που δημιουργήθηκε απεικονίζει σχηματικά το σύνολο των τόπων προέλευσης των τεκμηρίων (επαρχίες της Μ. Ασίας, Άγιο Όρος, Άγιοι Τόποι, άγνωστη περιοχή) αλλά και το είδος των τεκμηρίων ανά περιοχή (κοινοτικός ή εκκλησιαστικός κώδικας, φιρμάνι, βεράτι, σιγίλλιο, πατριαρχικό γράμμα), ώστε να είναι δυνατή η αντίστοιχη ανάκτηση της πληροφορίας από τους ερευνητές.

Το σύστημα ταξινόμησης, σε γενικές γραμμές, ακολουθεί την ταξινόμηση που έγινε από την καταγραφή του Κ. Διαμαντή, στην οποία έγιναν κάποιες διορθώσεις και παρεμβάσεις. Το αρχειακό υλικό διαιρέθηκε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) κώδικες και β) φιρμάνια, βεράτια και λοιπά εκκλησιαστικά έγγραφα. Οι κώδικες και το υπόλοιπο αρχειακό υλικό εντάχθηκε ανάλογα με τον τόπο προέλευσης του τεκμηρίου σε επαρχίες ενώ το υλικό του οποίου ο τόπος προέλευσης δεν ήταν γνωστός εντάχθηκε στην κατηγορία «άγνωστη επαρχία». Εντός των επαρχιών το υλικό ταξινομήθηκε ανά ελληνορθόδοξη κοινότητα ενώ το αρχειακό υλικό που εντάχθηκε σε κάθε κοινότητα διαιρέθηκε περαιτέρω με κριτήριο την τυπολογία του υλικού (εκκλησιαστικοί ή κοινοτικοί κώδικες, φιρμάνια, βεράτια κ.ά.).

TopCONDITIONS OF ACCESS AND USE AREA

Conditions governing access: Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Conditions governing reproduction: Η αναπαραγωγή των εγγράφων υπόκειται στους ισχύοντες κανονισμούς των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Language/scripts of material: Ελληνικά, Τουρκικά (Καραμανλίδικη γραφή)

TopALLIED MATERIALS AREA

Existence and location of originals: Central Service Archives

Related units of description: Αρχείο της ίδιας περιόδου και παρόμοιας θεματολογίας είναι το αρχείο των Εκτιμητικών Επιτροπών του Υπουργείου Γεωργίας, επιτροπές που είχαν ως σκοπό να συγκεντρώσουν στοιχεία «περί των υπαγομένων εις την ανταλλαγή πληθυσμών….» σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάννης. Το αρχείο αυτό περιέχει κυρίως πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας, βιβλία Ταμείου, προικοσυμφώνων και ληξιαρχικές πράξεις περιοχών της Μικράς Ασίας.

Publication note:

1. Μ. Αποστολίδης, Κώδικες Αν. Θράκης: ήτοι διάφορα βιβλία των εν Τουρκία ελληνικών κοινοτήτων και μητροπόλεων εναποκείμενα εν τω Ταμείω Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού αρ. 30, Αθήνα, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1954
2. Μ. Τσαλίκογλου. Ελληνικά Εκπαιδευτήρια και Ελληνορθόδοξοι Κοινότητες της Περιφέρειας Καισαρείας. Βάσει των εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Κωδίκων, Αθήνα 1976
4. Μ. Κουρουπού, «Ελληνόφωνοι κώδικες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 2 (1980) 221-241
5. Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Κώδικες Μητρόπολης Αδριανούπολης (1889-1991) -Περιγραφή Κωδίκων, (Βιβλιοθήκη ΓΑΚ – 21), Αθήνα 1991.
6. Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Κώδικες Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας (Πόντου, Βιθυνίας, Αιολίδος, Ιωνίας, Καρίας)- Περιγραφή και αναλυτικά περιεχόμενα των Κωδίκων, (Βιβλιοθήκη ΓΑΚ – 27 και 28), Αθήνα 1995-1996
7. Μ. Κουρουπού, Ε. Μπαλτά. Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Καππαδοκίας: Ι. Περιφέρεια Προκοπίου. Πηγές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2001
8. Γενικά αρχεία του Κράτους: ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2008

TopNOTES AREA

Note:

Ο διαχωρισμός των γεωγραφικών περιοχών σε επαρχίες στο αρχείο αναφέρεται στη γεωγραφική διαίρεση όπως τις όρισε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

Μέσα σε παρένθεση στο πεδίο του τίτλου απαντάται μια αρίθμηση με τρεις ενδείξεις αριθμών τις οποίες παραθέτει στον κατάλογο του και ο Κ. Διαμάντης. Ο πρώτος αριθμός είναι εκείνος που έδωσε ο Κ. Διαμάντης. Ο δεύτερος της πρώτης καταγραφής δόθηκε από τον Μύρτιλο Αποστολίδη και σώζεται σήμερα σε δακτυλογραφημένο αντίγραφο στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ο τρίτος αριθμός οφείλεται στην κατάταξη που έκαναν οι Γ. Μαυροχαλυβίδης και Χρ. Τουργουτής, συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Στο πεδίο μέγεθος της ενότητας περιγραφής του κώδικα αναφέρεται ο αριθμός των ψηφιακών τεκμηρίων και ως σελίδα νοείται μια ψηφιοποιημένη σελίδα η οποία στην περίπτωση καταλόγου ή βιβλίου είναι ένα φύλλο.

Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφονται ό,τι ακριβώς παρατηρήσεις έχουν γίνει στον κατάλογο του Κ. Διαμάντη και αφορούν τα μορφολογικά στοιχεία του τεκμηρίου.

Όταν δεν υπάρχουν ψηφιακά αντίγραφα του τεκμηρίου που περιγράφεται είναι γιατί ή το υλικό δεν μπορούσε να σαρωθεί λόγω του μεγέθους του υποστρώματος ή γιατί δεν ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση στο υλικό, έργο που έγινε με τη χρηματοδότηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ (80% από ΕΣΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους).

TopDESCRIPTION CONTROL AREA

Rules or Conventions: ΔΙΠΑΠ(Γ)

Date of descriptions: 20-24/10/2014

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα