@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AEG
Τοπικό Αρχείο Αίγινας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AEG_JUS002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  [1829 - 1878]
Το αρχείο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ Αίγινας περιέχει: Ι. Πολιτικά (Αποφάσεις, Πρακτικά, Εκθέσεις, Προτάσεις, μαζί με τη δικογραφία, δηλ. Αγωγές, Απο...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AEG_JUS002

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Χρονολογίες: 1829 - 1878

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 166 σάκοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Ειρηνοδικείο Αίγινας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα:

Με το ψήφισμα αρ. 8.268 στις 15 Δεκεμβρίου 1828 της Κυβέρνησης Καποδίστρια, που υπογράφεται από τον ίδιο τον Κυβερνήτη και το Γραμματέα της Επικρατείας, Σπ. Τρικούπη, ιδρύονται τα Δικαστήρια και καθορίζονται τα καθήκοντα των Ειρηνοδικών ( Γ.Ε.Ε., Αρ. 95, έτος Γ΄, στις 10 Δεκεμβρίου 1829).
Πρώτος Ειρηνοδίκης της Αίγινας εκλέγεται ο Γεώργιος Λογιωτατίδης, δημογέρων, φιλικός, πρωτεργάτης και αρχηγός των επαναστατικών επιχειρήσεων του Αγώνα. (Γ.Ε.Ε., αρ. 71, έτος Δ΄, στις 16 Οκτωβρίου 1829).
Στο Ειρηνοδικείο Αίγινας εκδικάζονταν υποθέσεις και των τριών άλλων νησιών του Αργοσαρωνικού, Καλαυρίας (Πόρου), Ύδρας και Σπετσών. Μαζί με το αρχείο του Ειρηνοδικείου Αίγινας, μας παραδόθηκε και το υλικό του Ειρηνοδικείου Ύδρας, καθώς και τμήμα των Ειρηνοδικείων Πόρου και Σπετσών. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι υποθέσεις των δύο τελευταίων νησιών εκδικάζονταν από τον Ειρηνοδίκη Αίγινας. Με απόφαση του Ειρηνοδίκη, που βασίστηκε σε ετήσια στατιστικά στοιχεία των εκδικαζομένων υποθέσεων, κρίθηκε σκόπιμο να απεξαρτηθεί το Ειρηνοδικείο Πόρου και Σπετσών από εκείνο της Αίγινας, όχι όμως και το Ειρηνοδικείο 'Ύδρας, το οποίο δεν πληρούσε τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία.
Έτσι, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1970, έγινε η επανασύσταση των Ειρηνοδικείων Πόρου και Σπετσών και απεστάλησαν πίσω στα νησιά τα αρχεία τους, ενώ το αρχείο Ύδρας παρέμεινε στην Αίγινα. Μεγάλο, όμως, τμήμα των αρχείων των δύο νησιών παρέμεινε στο αρχείο Ειρηνοδικείου Αίγινας εκ παραδρομής.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Το αρχείο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ Αίγινας περιέχει:

Ι. Πολιτικά (Αποφάσεις, Πρακτικά, Εκθέσεις, Προτάσεις, μαζί με τη δικογραφία, δηλ. Αγωγές, Αποδεικτικά, Επιδοτήρια, Αιτήσεις, Δηλώσεις, Αποφάσεις επιτροπής μέτρων εξώσεων, Πλειστηριασμοί, Κατασχέσεις, Εξώσεις, Παραγεγραμμέναι οικίαι, Ερήμην, κ.λ.π.)

ΙΙ. Ποινικά: Α. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟΥ (Ποινικές αποφάσεις και πρακτικά, Δικογραφίες, Αιτήσεις μετατροπής ποινών, κ.λ.π.)
Β. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (Ποινικές αποφάσεις και πρακτικά, Πταισματικές δικογραφίες, Πταισματικές αποφάσεις και πρακτικά αναστολών, Πταισματικές αποφάσεις περί αναβολής ποινικής διώξεως, Τελεσίδικοι δικογραφίαι, Πταισματικές δικογραφίες ερήμην καταστάσαι τελεσίδικοι, Ποινικές αποφάσεις και πρακτικά συνήθους διαδικασίας και των επ'αυτοφώρω πταισμάτων, Δικογραφίες αυτοφώρου, Δικογραφίες δασικές, Αγροτικαί πταισματικαί δικογραφίαι, Αγορανομικά, Αιτήσεις αγροτικών χρεών, Δικάσιμοι Πταισματοδικείου, Αποδεικτικά επιδόσεως, Κλήσεις, Αιτήσεις κ.λ.π.)

ΙΙΙ. Υπηρεσιακά (Αρχείο, Αλληλογραφία εισερχομένων-εξερχομένων, Αλληλογραφία ΟΓΑ, Αλληλογραφία καταλόγων οδοποιίας, Αλληλογραφία εκλογικών, Αλληλογραφία προς ενέργεια-προς διεκπεραίωση-θέματα προς συζήτηση, Βιβλίο δημοσιεύσεων των πολιτικών, ποινικών, πταισματικών αποφάσεων, Πλειστηριασμοί, Διάφοροι πίνακες και σχέδια Ειρηνοδικείου-ιδιωτικής φύσεως-γραμμάτια τράπεζας Ελλάδος, Εγκύκλιοι διανομής τροφίμων-διατιμήσεων ειδών, Αποφάσεις, Έντυπα, ΦΕΚ, Εγκριτικαί διαταγαί Υπουργείου Εσωτερικών, Αγορανομικαί διατάξεις-εγκύκλιοι, Αποζημιώσεις μελών, Ειδικαί διανομαί κ.λ.π.)

IV. Διάφορα Θέματα: Α. Εκλογικά (Πρωτόκολλα διαλογής ψήφων, Κατάλογοι κ.λ.π.)
Β. Διαφόρων παλαιοτέρων Επιτροπών και διαφόρων Υπηρεσιών (Λιμενική επιτροπή-Καταστάσεις δαπανών, Τοπικό Συμβούλιο Αιγίνης-Κατάλογοι υποχρέων προς εργασίαν οδοποιίας δήμου, Τριμερές Συμβούλιο περιφ. ειρην. Αιγίνης, Αγορανομική επιτροπή, Επιτροπή καυσίμων ιδιοκτητών πλοίων και άλλων ιδιωτών, Επιτροπή βεβαιώσεως αποβιβ. μεταφερομένων ειδών, Επιτροπή απορίας βορειοηπειρωτών-εκτοπιζομένων-προσφύγων-συμμοριτοπλήκτων, Επιτροπή ναυαγίων, Επιτροπή καυσίμων, Επιτροπή αναγνωρίσεως και απονομής εφεδρικού επιδόματος, Επιτροπή γνωμοδοτήσεως….εισαγωγής ακατέργαστων σπόγγων, Αγροφυλακή, Υποθηκοφυλακείο-Συμβολαιογραφικά, Λιμενικό Ταμείο)
Γ. Δημοπρασίες (Φυλακών Αίγινας-ύδατος-τροφίμων-γραφικής ύλης-καθαριότητος-θερμάνσεως-ηλεκτροφωτισμού-καυσίμου ύλης)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αίγινας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Περιέχει αρχειακό υλικό των Ειρηνοδικείων Ύδρας, Σπετσών και Πόρου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα