@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL003
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1469 - 1981]
Περιεχόμενα: Σχετικά με τον καταρτισμόν σχεδίου πόλεως Λευκάδος. Σχετικά με την διαίρεσιν της πόλεως Λευκάδος εις διαφόρους συνοικίας...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LEF_ARL003

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Χρονολογίες: 1469 - 1981

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Σχετικά με τον καταρτισμόν σχεδίου πόλεως Λευκάδος.
Σχετικά με την διαίρεσιν της πόλεως Λευκάδος εις διαφόρους συνοικίας κλπ. εν έτει 1823.
Σχετικά με την ανέγερσιν Τελωνείου.
Άπαντα τα σχετικά με την επιδιόρθωσιν των οικημάτων του Δικαστηρίου και του Τοποτηρητού.
Σχετικά με την κατασκευήν κρηπιδώματος από του Τελωνείου μέχρις Αγίου Αντωνίου.
Άπαντα τα αφορώντα το Ιχθυοτροφείο και τας Αλυκάς της Λευκάδος.
Σχετικά περί του Νοσοκομείου.
Άπαντα τα αφορώντα τα Νησίδια της Λευκάδος και τα εισοδήματα τούτων.
Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής των επίπλων του Τοποτηρητού εις την Αστυνομίαν μετά την αναχώρησιν τούτου και πρακτικά εκποιήσεως τούτων.
Σχετικά με την φορολογίαν της βοσκής των ζώων και την ενοικίασιν ταύτης κατά τα έτη 1703-1718 έως 1722 και 1770.
Σχετικά με την φορολογίαν των υδρομτην ενοικίασιν τούτων.
Άπαντα τα αφορώντα το Δημόσιον δάσος Σκάροι.
Σχετικά με τον κατά το έτος 1807 διενεργηθέντα έρανον προς προμήθειαν σίτου και όστις κατόπιν διετέθη υπέρ της Φρουράς.
Διάφοροι Δημεύσεις από του έτους 1780-1781.
Έγγραφα αφορώντα τα εις θέσιν "Αγριλιά" και Μαραντοχώριον ευρισκόμενα έλη.
Άπαντα τα σχετικά με τον κάμπον Βασιλικής.
Έγγραφα σχετικά με τα πηγάδια των Τσουκαλάδων.
Δημόσια Εδαφονόμια.
Έγγραφα σχετικά με την εξακρίβωσιν των εδαφονομίων και άλλων παροχών του Δημοσίου μετά την πυρκαϊάν του Ταμείου κατά το έτος 1798 και την εξαφάνισιν των σχετικών τίτλων.
Δημόσια Κτήματα.
Κληρονομία Δρος Ιακώβου Νοταρά και επανέλευσις των κτημάτων του εις το Δημόσιον.
Σεισμοί.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λευκάδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα