@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KEF
Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KEF_GVE003
Διοίκηση Φρουρίου Άσου - Αρχείο Προβλεπτών Άσου (Fortezza di Asso: Provveditori di Asso)  [1597 - 1797]
Τα βιβλία και λυτά έγγραφα ή δέσμες εγγράφων του αρχείου της Διοίκησης του Φρουρίου της Άσου- Αρχείο Προβλεπτών Άσου διαχωρίζονται σε δύο...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KEF_GVE003

Τίτλος: VENETIAN ADMINISTRATION ARCHIVE: (1597-1797). ADMINISTRATION OF THE ASSOS FORTRESS. PROVEDITORI OF ASSOS.

Χρονολογίες: 1597 - 1797

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Είκοσι σειρές, 132 φάκελοι (10 γρ. μέτρα)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαδικασία πρόσκτησης: To αρχειακό υλικό, που χρονολογείται από τον 16ο αι. μέχρι τον 19ο και απόκειται σήμερα στα Αρχεία του Ν. Κεφαλληνίας, έχει κληροδοτηθεί από το ‘‘Αρχειοφυλακείον’’ του νησιού που δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς οργανώθηκε. Υπάρχει μαρτυρία ότι κατεστράφη το 1591 από μεγάλη πυρκαϊά επί Προβλεπτή Δανιήλ Bembo, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα (30 Απριλίου 1632) με δουκική διαταγή εντέλλεται ο Προβλεπτής του νησιού Νικόλαος Erizzo να μεριμνήσει για τη διοργάνωση του Αρχειοφυλακείου που βρισκόταν σε πλήρη αταξία διορίζοντας κατάλληλο αρχειοφύλακα, ο οποίος θα προέβαινε και στη σύνταξη ευρετηρίου και στη συντήρηση των εγγράφων. Αλλά και κατά τον 18ο αιώνα μαρτυρείται επίσης ότι από πυρκαϊά «σπουδαίως εβλάβη» το Αρχειοφυλακείο και δόθηκε εντολή στον πρωτονοτάριο Δημήτριο Τζαγκαρόλο (νοτάριο Ληξουρίου) «να περιέλθη μετά δημοσίας δυνάμεως την νήσον προς συλλογήν αντιγράφων ειλημμένων εξ επισήμων τοιούτων» σε αντικατάσταση των εγγράφων της Διοίκησης που είχαν απολεσθεί. Οι μαρτυρημένες από ενωρίς καταστροφές και άλλες που ακολούθησαν μέχρι εκείνη των σεισμών του 1953 αιτιολογούν τη μεγάλη καταστροφή του αρχειακού υλικού και την απώλεια διοικητικών εγγράφων της βενετικής Διοίκησης του πρώτου αιώνα της κατάκτησης, αφού τα σωζόμενα χρονολογούνται από τον 17ο αι. και εξής, με εξαίρεση το πρώτο Βιβλίο Πρακτικών της Κοινότητας του έτους 1593.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Τα βιβλία και λυτά έγγραφα ή δέσμες εγγράφων του αρχείου της Διοίκησης του Φρουρίου της Άσου- Αρχείο Προβλεπτών Άσου διαχωρίζονται σε δύο θεματικές κατηγορίες:

Α) Διοικητικά-δικαστικά: πρόκειται για διάφορα διατάγματα, διοικητικές πράξεις, αναφορές των στρατιωτών της φρουράς προς τον Προβλεπτή, επίσημες επιστολές που αποστέλλουν ή δέχονται οι Προβλεπτές από διάφορους αξιωματούχους ή το μητροπολιτικό κέντρο, καθώς και δικαστικές αποφάσεις και δικόγραφα διαφόρων ποινικών αδικημάτων και πολιτικών υποθέσεων που εκδικάζονται από τους Προβλεπτές (ενστάσεις, προσφυγές, διεκδικήσεις κληρονομιών, κατοχύρωση ή διεκδίκηση προικώων αγαθών, έγγραφα σχετικά με θαλάσσια δυστυχήματα κ.λπ.).

Β) Υγειονομικά-ναυτιλιακά: σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται διαβατήρια πλοίων και ταξιδιωτών, άδειες ναυσιπλοΐας-ελευθεροκοινωνίας και εγγυήσεις που καταβάλλονταν για την χορήγηση ή ανανέωση των αδειών αυτών. Χορηγούνταν από τον Προβλεπτή και μετά το 1770 από την Υπηρεσία για την Υγεία (Magistrato Sanitario di Asso) με την υπογραφή του Προβλεπτή μετά από τον απαραίτητο υγειονομικό έλεγχο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Το αρχείο δεν έxει υποστεί εκκαθάριση.

Σύστημα ταξινόμησης: Υπήρχε δέσμευση από την ταξινόμηση του Archivista Σ. Φωκά (1817-1866), ο οποίος έιχε κατατάξει το αρχειακό υλικό κατά θεματικές κατηγορίες, ειδολογικά και χρονολογικά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι πρόσβασης: Το αρχείο είναι ελεύθερο στην πρόσβαση.

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνικά, Ιταλικά

Εργαλεία έρευνας: Υπάρχει και έντυπο ευρετήριο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Kefalonia

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Η αρχειακή περιγραφή έγινε από την Σταματούλα Ζαπάντη, Προϊσταμένη των ΓΑΚ- Αρχείων Ν. Κεφαλληνίας.

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής: Ακολουθήθηκε το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ISAD G).

Χρονολογία περιγραφής: Ιανουάριος 2011 (ηλεκτρονική καταχώρηση).

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα