@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL003
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  [1856 - 1944]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφικές πράξεις. "Κατάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές προσωπ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_REL003

Τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Χρονολογίες: 1856 - 1944

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφικές πράξεις.
"Κατάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές προσωπικού κλπ".
Πρωτόκολλο.
Αντίγραφα εξερχομένων Αρχιδιακονίας.
Πρακτικά δικών Πρωτοσυγγελίας.
Πρωτόκολλο εισερχομένων της Δημογεροντίας και του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Δημογεροντίας.
"Πρακτικά συνεδριάσεων της Δημογεροντίας και του εκκλησιαστικού Δικαστηρίου".
Πρακτικά συνεδριάσεων της Δημογεροντίας.
Πρόχειρα πρακτικά Δημογεροντίας.
Πρωτόκολλο Δημογεροντίας και Πνευματικού Δικαστηρίου.
Αντίγραφα εξερχομένων εγγράφων.
Πρακτικά Μικτού εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Αποφάσεις Μικτού εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και κατάστιχα Δημογεροντίας.
Ταμείο Μετρητών Δημογεροντίας.
Πρόχειρο Ταμείο Μετρητών Δημογεροντίας.
Ημερολόγιο Δημογεροντίας.
Ισολογισμοί και καταγραφές του πολιτικού χρέους της Κοινότητας.
Καθολικό Δημογεροντίας.
Ισολογισμοί Δημογεροντίας.
Καθολικό Δημογεροντίας και του Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πρόχειρα Πρακτικά Πνευματικού Δικαστηρίου.
Αποφάσεις Πνευματικού Δικαστηρίου και του κοινοτικού κηροποιείου.
Ημερολόγιο Κατάστιχο του Κηροποιείου.
Ταμείο κοινοτικού Κηροποιείου.
Απογραφή εκκλ. Περιφέρειας Αδριανούπολης, μητρώο δημοδιδασκάλων.
Κατάστιχο λογαριασμών της Κεντρικής εκπαιδευτικής εφορίας. Τραπεζικοί λογαριασμοί εκκλησιών και μισθοδοτικές καταστάσεις ιερέων περιοχής Ι.Μ. Διδυμοτείχου.
Πρακτικά και ισολογισμοί της εκκλησίας της Ι. Μητρόπολης.
Ταμείο της εκκλησίας της Μητρόπολης.
"Καθολικό, ταμείο μετρητών και γενικά έξοδα της εκκλησίας της Μητρόπολης".
Καθολικό της εκκλησίας Τιμίου Προδρόμου.
Έσοδα και έξοδα της εκκλησίας Χειμονήσου.
Κατάστιχο ταμείου της εφορίας του Ελέους.
Βιβλίο μετρητών του ταμείου της εφορίας του Ελέους.
Πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των πολιτών Αδριανουπόλεως.
"Πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής περιθάλψεως των θυμάτων της πυρκαγιάς της 20ης Αυγούστου 1905".
Βιβλίο ταμείου Συσσιτίου.
Πρακτικά συνεδρίων της ελληνικής ορθόδοξης Ιερατικής αδελφότητας Αδριανούπολης.
Κώδικας με καταστάσεις ονομάτων, τόπο γέννησης, διαμονής κλπ.
Ευρετήριο Καθολικού.
Ευρετήριο κώδικα καταχωρίσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.
Αιτήσεις προς έκδοση διαζυγίων και άλλα σχετικά έγγραφα.
Λογαριασμός κηρίων του Ι.Ν. χωρίου Κυπρίνου.
Κώδικας με αντίγραφα τακριρίων.
Κώδικας αντιγράφων τουρκικών εγγράφων.
Φάκελος εισερχομένων τουρκικών εγγράφων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα